LUNDI 02 AU 06 DECEMBRE 2019 SEMAINE B

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

M1

Elèves PPS  M. Mao

Robert 3è1

5è2 Mme Pottiez

5è1/5è2Mme Pottiez

M2

M. Robert 4è2

M. Robert 4è2

5è1/5è2 Mme Pottiez

M. Robert 3è2

Elèves PPS Mme Pottiez

M3

M. Robert 4è1

Mme Massin 5è2 ½ gpe

Mme Massin 4è1 ½ gpe

M. Robert 3è1

M4

M. Robert 3è2

M. Chakhtoura  3è1 ½ gpe

5è1/5è2 Mme Pottiez

M. Robert 4è1

12h-13h

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT/ CLUB JOURNAL

S1

3è1 Mme Pottiez

5è1/5è2 Mme Pottiez

OUVERT

OUVERT

S2

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT